Výroba celulózy

V naší provozní dokumentaci vysvětlujeme podstatné úkoly laboratorního personálu, který bude po dodání viskozimetrického systému VISTEC zajišťovat jeho provoz a získávat spolehlivě naměřené výsledky. Protože se jedná o náročnou práci, na které bude záviset i kvalita výrobního procesu, považujeme za důležité dodat tento dokument ještě před dodávkou zařízení tak, aby byli pracovníci laboratoře v předstihu připraveni na postupy měření a způsob použití přístroje. V tomto ohledu není tento dokument úplným návodem, ale ukazuje rámcově, jaké budou očekávané postupy laboratoře. Během předávání přístroje bude dodavatel schopen lépe vysvětlit způsob používání, jestliže budou v laboratoři připraveny všechny náležité provozní podmínky a laborant bude už obeznámen s postupy, které předepisuje norma ISO 5351. Z toho důvodu je nutné mít tuto normu k dispozici a mít nastudované předepsané postupy. V případě potřeby je nutné pořídit překlad do češtiny/slovenštiny. Kromě toho je nutné s předstihem zjistit popis činností, které bude muset laboratoř vykonávat pro zadavatele laboratorních prací (výrobní úsek, kontrola kvality).

Laboratoř a obsluha viskozimetrického systému musí být předem formou písemného zadání od vedení podniku obeznámena s požadavky na postupy vyhodnocení a kvalitativní parametry měření (popis věcných požadavků, kvalita výstupů, frekvence měření, způsoby komunikace, dokumentace o měření, kontroly kvality).

Rovněž naléhavě doporučujeme studium obecných dokumentů o měření viskozity kapalin a roztoků celulózy zejména:

http://www.viscopedia.com/methods/measuring-principles/

http://digilib.k.utb.cz

http://www.338.vsb.cz/studium/skripta

http://ufmi.ft.utb.cz/texty

Jako součást dodávky viskozimetru lze objednat kalkulátor, který vyčíslí pro provedené měření průtokového času odpovídající limitní viskozitní číslo (LVČ) vypočtené z formule Martina podle normy ISO 5351.

Měření viskozity roztoků celulózy probíhá podle postupu předepsaného v normě ISO 5351:2010 (Celulóza – Určení limitního viskozitního čísla v roztoku cupri-ethylendiaminu (CED), podle anglického originálu ISO 5351, Second edition, 2010-02-15 Pulps – Determination of limiting viscosity number in cupri-ethylenediamine (CED) solution.

Měření má sloužit pro odhady rozsahu degradace celulózy zapříčiněné ohřevem nebo bělením. Vzorky roztoků celulózy mohou být kontaminované jinými substancemi, takže je nutné tuto skutečnost brát v úvahu a vyhodnotit možné odchylky od očekávaných hodnot. Striktně vzato je měření viskozity roztoků celulózy aplikovatelné pouze na polysacharidovou frakci ve vzorku. Proto může být relevantní měření pro nebělené celulózy s obsahem ligninu do 4%. I tak větší obsah ligninu než 0.5% nedává výsledky akceptovatelné pro technické specifikace. Tyto okolnosti je nutné kontrolovat, aby měření byla relevantní.

Email:  milos.koessler@vistec.cz

© 2019 by Vistec, Contisec

Contisec, spol. s r.o. Werichova 953/15, 152 00 Praha 5

Česká republika  Tel. +420 603 454 281,+420 731 030 543