Moduly viskozimetrického systému

Elektronická měřicí jednotka

Měřicí jednotka VS-2018 je kompaktní přístroj pro měření viskozity vyhodnocením doby průtoku kapaliny měrnou kapilárou. Přístroj měří s velkou přesností dobu průchodu menisku kapaliny kapilárou mezi dvěma místy, kde jsou připevněna dvě čidla pro snímání průtoku. Elektronika detekuje zaclonění horního nebo dolního zdroje IR záření meniskem kapaliny. Doba průtoku je měřena pomocí krystalem řízených hodin, takže je zajištěna velká přesnost a opakovatelnost časového údaje. Elektronická jednotka je řízena mikroprocesorem a poskytuje řadu doplňkových možností, které usnadňují a zrychlují prováděná měření.  VS-2018 se ovládá pomocí fóliové klávesnice a výběrem funkcí z nabídky na dvouřádkovém displeji. Standardní průběh automatického cyklu pro Ubbelohdeho viskozimetr zahrnuje měření obsahující volitelnou temperaci vzorku po určenou dobu, předvolený počet opakování měření v jednom viskozimetru a vytištění dat na vestavěné tiskárně. Během jednoho cyklu měření je kapilární viskozimetr automaticky naplněn a po každém měření průtokové doby je kapilára pročištěna proudem vzduchu. Automatika kontroluje různé funkce systému pro zajištění bezpečného provozu. Jednotka je  vybavena softwarovými moduly, které zajišťují nastavení funkce pro různé technologické podmínky měření viskozity.

Vlastnosti

 • Měřená doba průtoku: 20 až 600 sekund s rozlišením 0,02 sekundy

 • Měření viskozit kapalin v rozsahu 0.3 až 30000 mm2 s-1 při teplotách do 100 OC

 • Možnost připojení až 5 viskozimetrů

 • Přesnost měření doby průchodu hladiny měřené kapaliny mezi čidly min. 0,02s

 • Přesnost měření viskozity: od 0.2% (je dána stabilitou teploty měřené kapaliny - viskozimetry jsou temperovány termostatem s externí cirkulací temperující kapaliny)

 • Přepočet změřené doby průtoku na kinematickou viskozitu podle zadaných konstant viskozimetrů

 • Funkce měření limitního viskozitního čísla roztoku celulózy podle normy ISO 5351 včetně kalibrace a demo módu

 • Funkce měření relativní, redukované a vnitřní viskozity roztoků polymerů podle ISO 307 včetně kalibrace a demo módu

 • Výpočet střední hodnoty a standardní odchylky pro každou sérii měření v nastavených jednotkách přepočteného výsledku

 • Uložení poslední série měření do paměti pro následnou kontrolu naměřených hodnot

 • Nastavení temperační doby: 0 až 99 minut

 • Identifikace měřeného vzorku: je dána časovým údajem okamžiku posledního měření v řadě

 • Vnitřní a servisní diagnostika

 • Hodiny reálného času se zobrazovaným rozlišením 1 sekunda

 • Parametry měření, naměřené hodnoty i časové údaje zůstávají beze změny i po přerušení napájení

 • Vestavěná termo-tiskárna pro tisk výsledků a dalších údajů o měření (papírový pás 58 mm pro tepelný tisk)

 • Možnost připojení k počítači přes standardní sériový port RS232 nebo USB a přenos naměřených dat k dalšímu zpracování

Viskozimetry a stojany

Nejpřesnější metodou pro stanovení viskozity kapalin je použití kapilárních viskozimetrů. I přístroje VISTEC používají tento postup. Reálně se měří doba, po kterou musí definovaný objem kapaliny protékat vhodnou kapilárou specifické délky a průměru. Jednotky VISTEC mohou měřit dobu průtoku s přesností 0,01%. V základní konfiguraci jsou realizované zejména algoritmy přesně odpovídající užívaným normám. Touto koncepcí si uživatel může vytvořit pracoviště až s pěti Ubbelohde viskozimetry, které jsou temperovány průtokovým termostatem. Zcela unikátní je koncepce uložení ubbelohdeho viskozimetrů v temperačním plášti. Tento skleněný komplex lze velmi operativně čistit a zrychlit měřicí procedury. Tak lze dosáhnout pro opakovaná měření velmi vysokého stupně automatizace. Podíl manuálních aktivit, které jsou dnes ještě často vykonávány ručně, je tak snížen na minimum. Viskozimetr lze snadno plnit a kapalinu homogenizovat přímo v zásobníku. Na měřicí jednotce lze nastavit řadu různých konfigurací, které odpovídají měření viskozity pro nejrůznější kapaliny. Pro speciální účely jsou vyráběny další typy viskozimetrů s temperačním pláštěm: U-viskozimetry a průtokové viskozimetry.

Stojan se dvěma tyčemi S-2 je určen pro dva viskozimetry v temperačním plášti. Viskozimetry se upevňují do stojanu svorkami s pryžovými pásky. Konektory fotočidel se upevňují do křížové svorky. Pro sestavu se třemi nebo pěti viskozimetry je určen stojan S-3 resp. S-5 s třemi resp. pěti tyčemi s příslušenstvím.

Hladinová čidla

Přístroj měří s velkou přesností dobu průchodu menisku kapaliny kapilárou mezi dvěma místy, kde jsou připevněna dvě čidla pro snímání průtoku. Každé čidlo se skládá ze dvou částí, jež jsou umístěny do horních a dolních průtavů ve skleněném válci viskozimetru vždy proti sobě. Jedno pouzdro čidla obsahuje horní a dolní zdroj infračerveného záření a druhé pouzdro obsahuje horní a dolní detektor IR záření. Elektronika detekuje zaclonění horního nebo dolního zdroje IR záření meniskem kapaliny. Čidla jsou standardně určena pro kapilární viskozimetry s temperačním pláštěm, které dodává firma VISTEC (U-viskozimetry, průtokové a Ubbelohdeho viskozimetry).

Oběhový termostat

Reprodukovatelnost měření při dokonale čistém viskozimetru a roztoku závisí téměř výhradně na stabilitě teploty termostatu. Pro viskozimetry v temperačním plášti může být použit jakýkoliv termostat s externí cirkulací temperující kapaliny. K termostatu s externí cirkulací lze připojit více viskozimetrů v temperačním plášti. Velikost termostatu se volí jednak podle počtu trvale připojených viskozimetrů, jednak podle toho kolik viskozimetrů bude současně používáno pro měření při stejné teplotě. Má-li být dosaženo reprodukovatelnosti ± 0.2%, je třeba použít termostat se stabilitou alespoň ± 0.01 °C.

Pro udržení takto stabilní teploty měření při průchodu kapaliny kapilárou viskozimetru dodává VISTEC oběhové termostaty od renomovaných výrobců. Termostaty s otevřenou lázní jsou doplněny vhodným adaptérem pro zakrytí a zavedení termostatického média do plášťů všech zapojených viskozimetrů s temperačním pláštěm. Termostat pracuje v rozmezí teplot 25 až 100 °C. Je vybaven PID-regulátorem s kontrolou teploty na displeji, s odečítáním na 0,1 °C. Má na vysoké úrovni řešenu ochranu proti nežádoucím odchylkám teplot. Má teplotní konstantu ± 0,03 °C, oběhové čerpadlo s tlakem 0,35 bar a výkonem 15 l/minutu, ponornou hloubku 8 až 16 cm a topný výkon 2000 W. Spodní hranice regulační teploty může být posunuta cca až na 20 °C po instalaci chladicí spirály (za příplatek). Temperační lázeň o objemu 20l je vyrobena z 20 mm silného skla s nerezovým vybavením – krytem a armaturou

Email:  milos.koessler@vistec.cz

© 2019 by Vistec, Contisec

Contisec, spol. s r.o. Werichova 953/15, 152 00 Praha 5

Česká republika  Tel. +420 603 454 281,+420 731 030 543