Dokumenty VISTEC

BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA V CHEMICKÉ LABORATOŘI

Vstupní předpoklady

Obecná pravidla pro práci v chemické laboratoři (pořádek na pracovišti, ochranné pomůcky, digestoř, zahřívání kapalin, zapalování plynového kahanu, označování chemikálií, S-věty a R-věty, likvidace odpadů, skladování chemikálií, ….)

  • Hlavní vypínač elektřiny, vody a plynu

  • Bezpečná práce s žíravinami (kyselinami a zásadami)

  • Bezpečná práce s jedy

  • Zásady první pomoci při zasažení žíravinami a jedy

  • Vybavení lékárničky a evidence pracovních úrazů

Hlavní pravidla pro bezpečnou práci s hořlavinami

Hořlavina je látka, která za podmínek požáru hoří a uvolňuje při tom energii, nejčastěji světlo a teplo. Během procesů hoření mění látka svůj chemický charakter a produkuje při tom obvykle širokou paletu toxických látek.

Hlavní pravidla pro bezpečnou práci s hořlavinami

Zásady první pomoci při práci s hořlavinami

Hašení požárů

Rizika práce s elektrickými zařízeními

Zásady práce s elektrickými zařízeními

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ V ANALYTICKÉ LABORATOŘI

Předpisy pro práci v chemických laboratořích upravuje norma ČSN 01 8003 – Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.
V analytické laboratoři jsou závazné interní předpisy vycházející z této normy.

Obecné předpisy

Práce s chemikáliemi

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto prohlášení se vydává v souladu s požadavky zákona 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je v souladu s dále uvedenými Nařízeními vlády ČR:

118/2016 Sb. (Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh)

117/2016 Sb. (Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh)

251/2003 Sb. (Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

450/2016 Sb. (Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997  Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů)

SHODA FUNKCE VISKOZIMETRICKÝCH SYSTÉMŮ SE STANDARDY

Vyráběné viskozimetrické systémy svým principem umožňují samostatně nebo s připojeným počítačem provádět měření vyhovující následujícím standardům:

MENU PRO VOLBU FUNKCÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY MU

Schéma funkcí a postupů pro základní třístupňové menu řídicí jednotky.

URČENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ UBBELOHDE VISKOZIMETRU

.Aplikačně technologická informace

VÝPOČTY PŘI MĚŘENÍ POLYMERŮ A CELULÓZY

Přehled obvykle používaných symbolů

Střední doba průtoku

Polymery:

   Limitní viskozitní číslo LVC

   LVC z měření při jedné koncentraci podle Martina

   LVC z měření při jedné koncentraci podle Schulz-Blaschkeho

   Metoda podle Hugginse

   Metoda podle Kraemera

   Metoda podle Hellera

   Metoda podle Schulze - Blaschkeho

   Výpočet s extrapolací na nulový rychlostní gradient

   Viskozitní střední molární hmotnost MV

   Polymerační stupeň  DP

Celulóza

   Rozpouštědlo KUOXAM

   Rozpouštědlo KUEN

      Výpočet limitního viskozitního čísla podle Martina

   Rozpouštědlo EWNN

      Výpočet limitního viskozitního čísla podle Schulze - Blaschkeho

Email:  milos.koessler@vistec.cz

© 2019 by Vistec, Contisec

Contisec, spol. s r.o. Werichova 953/15, 152 00 Praha 5

Česká republika  Tel. +420 603 454 281,+420 731 030 543